วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

รหัสควบคุมรูปแบบ(format code)


รหัสควบคุมในภาษา C
     
             รหัสควบคุมรูปแบบ (format code) ใช้สำหรับควบคุมการแสดงผลตัวแปรหรือนิพจน์ออกทางจอภาพโดยรหัสควบคุมรูปแบบในภาษาซีมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน การเลือกนำไปใช้งานต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับค่าของข้อมูลที่ต้องการแสดงผล ดังแสดงในตาราง

รหัสควบคุมรูปแบบ
ความหมาย
%d
สำหรับการแสดงผลตัวเลขจำนวนเต็ม (int, short)
%ld
สำหรับการแสดงผลตัวเลขจำนวนเต็มแบบยาว (unsigned, long, unsigned long)
%u
สำหรับการแสดงผลตัวเลขจำนวนเต็มบวก (unsigned short, unsigned long)
%o
สำหรับการแสดงผลออกมาในรูปของเลขฐานแปด
%x
สำหรับการสแดงผลออกมาในรูปของเลขฐานสิบหก
%f
สำหรับการแสดงผลตัวเลขทศนิยม (float, double, long double)
%e
สำหรับการแสดงผลตัวเลขทศนิยมออกมาในรูปแบบของ e หรือ ยกกำลัง (float, double, long double)
%c
สำหรับการแสดงผลอักขระ 1 ตัว (char)
%s
สำหรับการแสดงผลข้อความ ( อักขระมากกว่า 1 ตัว)
%p
สำหรับการแสดงผลตัวชี้ตำแหน่ง (pointer)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น